Pracownia Projektowa Archex s.c. powstała w 1987r. Zrealizowaliśmy ponad 300 inwestycji zlokalizowanych głównie na Śląsku i w Małopolsce. Nasz zespół tworzą doświadczeni architekci i technicy, co pozwala nam na podejmowanie różnorodnych zadań projektowych. Stała współpraca z projektantami branżowymi gwarantuje wysoką jakość naszej dokumentacji.

Wykonujemy:

 • projekty domów jedno- i wielorodzinnych
 • projekty obiektów użyteczności publicznej
 • projekty urbanistyczne i zagospodarowania terenu
 • projekty konserwatorskie

 

Zakres prac wstępnych i przygotowawczych:

 • wykonanie i aktualizacja map sytuacyjno–wysokościowych
 • opinie geotechniczne badania geologiczne wraz z projektami prac geologicznych
 • uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • uzyskanie warunków przyłączenia do sieci zewnętrznych
 • wstępne uzgodnienia lokalizacji
 • operaty i raporty oddziaływania na środowisko
 • operaty wodno-prawne

 

Zakres prac projektowych:

 • projekty zagospodarowania terenu, koncepcje architektoniczne, urbanistyczne i branżowe
 • projekty budowlane architektury
 • projekty budowlane konstrukcji (w tym specjalistycznych)
 • projekty budowlane instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, gazowych, wentylacji i klimatyzacji
 • projekty budowlane instalacji elektrycznych i teletechnicznych
 • projekty instalacji alarmowych, przeciwpożarowych i innych specjalistycznych, w tym komputerowych
 • projekty technologiczne
 • projekty branżowe specjalistyczne, w tym gazów medycznych i technicznych
 • projekty aranżacji i wystroju wnętrz
 • projekty drogowe
 • projekty małej architektury i zieleni
 • projekty przyłączy do sieci zewnętrznych
 • projekty sieci zewnętrznych wraz z obiektami kubaturowymi (przepompownie, stacje redukcyjne itp.)
 • kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót
 • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
 • charakterystyki energetyczne obiektów

 

Formalności administracyjno-prawne:

 • uzgodnienia lokalizacyjne z dysponentami sieci
 • opiniowanie dokumentacji pod względem higieniczno - sanitarnym, ochrony przeciwpożarowej, bhp
 • decyzje i postanowienia administracyjne włącznie z pozwoleniem na budowę

 

Nadzory i odbiór robót:

 • pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektów w pełnym zakresie
 • pełnienie nadzoru inwestorskiego, powoływanie inspektorów nadzoru
 • przeprowadzanie odbiorów końcowych i uzyskiwanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie

 

Realizacja projektu nr WND-RPSL.03.03.00-24-0846-16-002:

W związku z realizacją projektu nr WND-RPSL.03.03.00-24-0846-16-002 o tytule: „Optymalizacja procesów biznesowych w obszarach B2B i B2E poprzez unikalną specjalistyczną platformę informacyjno-komunikacyjną dla branży architektonicznej”.

 

Projekt realizowany w ramach konkursu zamkniętego nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16 z

Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Przedkładamy zapytanie ofertowe na dostawę, ,instalacja i uruchomienie modułów Zintegrowanej Platformy Projektowej przeznaczonych dla optymalizacji procesów B2B (w ramach Zadanie 2 (etap) 2 projektu a to:

1.         Moduł Bazy Kompetencji Sieci Partnerów

2.         Wielofunkcyjna Platforma - Moduł Zarządzania Projektami

 

Specyfikacja techniczna i funkcjonalna zamówienia:

1.Zakup, instalacja i uruchomienie - Moduł Bazy Kompetencji Sieci Partnerów

Planowana funkcjonalność modułu nie mniejszą niż :

1. zawiera bazę teleadresową osób i podmiotów uszeregowaną wg kategorii:

a. Współpracownik

c. Wykonawca

d. Przedstawiciel handlowy

e. Administracja publiczna.

2. Określenie formalne i jakościowe kompetencji partnera w danej branży projektowej i przypisanie jej osobom lub podmiotom.

3. Następnie osoby lub podmioty będą przyporządkowywane do poszczególnych możliwych zadań projektowych.

Moduł poprzez swoją funkcjonalność przeznaczony jest o obsługi zoptymalizowanych procesów w ramach obszarów B2B. Pełni w ramach planowanego systemu ważną rolę i

funkcję jako integralna część składowa.

Wymienione funkcje stanowią komplet.

Wymagana licencja serwerowa obejmująca całe przedsiębiorstwo Zamawiającego – 1 szt.

Kod CPV 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne.

2. Zakup, instalacja i uruchomienie - Wielofunkcyjna Platforma - Moduł Zarządzania Projektami

Planowana funkcjonalność modułu nie mniejszą niż :

Platforma transakcyjna przyspiesza i optymalizuje procesy opracowania projektów architektonicznych. Eliminuje wiele zbędnych czynności. Wspomaga proces sprzedaży.

Adresowana jest do podmiotów i podwykonawców zajmujących się projektami branżowymi.

Podstawowe funkcje platformy:

1. Obieg zamówień i zleceń typu WorkFlow;

2. Kwalifikacja dostawców;

3. Funkcje transakcyjne – zatwierdzanie działań i etapów;

4. Funkcje kategoryzowania planowania projektów;

5. Funkcje bieżącego zarządzania projektami;

6. Funkcje powiadomień dla partnerów i pracowników;

7. Funkcje oceny podwykonawców dostawców;

8. Pulpit menedżerski – łatwy wgląd poprzez Internet w cały zakres platformy (wg uprawnień).

Przeznaczona do zarządzania procesami zamawiania, sprzedaży, realizacji projektów, rozliczania i analiz kosztów usług świadczonych przez Wnioskodawcę.

Będzie to platforma do obsługi procesów dystrybucji dokumentacji i zarządzania projektami poprzez Internet w ramach ZSI B2B. Platforma będzie służyła do bieżącej wymiany

danych biznesowych w firmie Wnioskodawcy oraz z jej Partnerami.

Wymienione funkcje stanowią komplet.

Wymagana licencja serwerowa obejmująca całe przedsiębiorstwo Zamawiającego – 1 szt.

Kod CPV 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne.

 

Powyższe wartości niematerialne i prawne są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu oraz utrzymania rezultatów w okresie trwałości. Urządzenie wykorzystane zostanie we wszystkich etapach realizacji projektu.

Sprzęt zostanie wykorzystany do obsługi systemu oraz zoptymalizowanych procesów i będzie wykorzystywany przez zespół Wnioskodawcy zarówno w okresie realizacji projektu jak i w okresie trwałości.

 

Objaśnienie:

Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy konkretnych elementów lub funkcji lub określenia (parametry techniczne) sugerujące elementy lub funkcje konkretnych firm, producentów Wykonawca winien uznać, iż podano produkty przykładowe, a Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania elementów lub funkcji równoważnych o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż przyjęto w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.


Zakres wykluczenia:

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1.         uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2.         posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

3.         pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w  linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli”.

 

Wymagania formalne:

1.         Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym - Załącznik nr 1.

2.         Do oferty prosimy dołączyć potwierdzenie odbioru niniejszego zapytania ofertowego zawierające oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych – Załącznik nr 2.

3.         Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

4.         Termin realizacji zamówienia/umowy 31.03.2018.

5.         Zamawiający przewiduje zmianę umowy w zakresie terminu dostawy.

6.         Oferty należy składać elektronicznie (poczta e-mail: archex@archex.com.pl), za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie zamawiającego w dniach od 24.10.2017 r. do 05.11.2017 r.

7.         Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym.

8.         Termin związania z ofertą wynosi 30 dni, licząc od daty upływu składania ofert.

9.         Zainteresowane podmioty mogą uzyskać wszelkie niezbędne informacje na temat procedury wyboru oraz wymagań technicznych pod nr  telefonu  (33) 815 05 01 oraz w siedzibie zamawiającego od 24.10.2017 do 05.11.2017 r. w godzinach od 08:00 do 16:00.

 

Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy konkretnych elementów lub funkcji lub określenia (parametry techniczne) sugerujące elementy lub funkcje konkretnych firm, producentów Wykonawca winien uznać, iż podano produkty przykładowe, a Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania elementów lub funkcji równoważnych o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż przyjęto w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

W trakcie oceny ofert będą stosowane następujące kryteria oceny:

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej dla każdego z zadań, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Kryterium nr 1 - Cena ofertowa netto IPCn – 60 pkt.

Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w następujący sposób:

Cena ofertowa netto IPCn - maksymalnie 60 pkt – liczona wg następującego wzoru:

CN

IPCn = ----- x 60 pkt.

CB

 

gdzie poszczególne litery oznaczają:

IPCn – liczba punktów w kryterium cena ofertowa netto,

CN – najniższa cena ofertowa netto spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,

CB – cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej).

 

Kryterium nr 2 - Czas udzielonej gwarancji świadczonej u klienta  (liczony w miesiącach) IPGw – łącznie do 25 pkt.

Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w następujący sposób:

 

ILGB

IPGw = ----- x 25 pkt.

ILGN

 

gdzie poszczególne litery oznaczają:

IPGw – liczba punktów w kryterium „Gwarancja”,

ILGN – najdłuższa Gwarancja określona w miesiącach spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych,

ILGB – ilość miesięcy Gwarancji oferty badanej (przeliczanej).

 

Kryterium nr 3 - Czas rozpoczęcia naprawy serwisowej (liczony w dniach roboczych od dnia zgłoszenia) IPSe – 15 pkt.

Zamawiający przyzna punkty w kryterium „Czas rozpoczęcia naprawy serwisowej” IPSe licząc od dnia zgłoszenia w następujący sposób:

- od 0 dnia – do 2 dni – 15 pkt;

- od 3 dni– do 4 dni – 10 pkt;

- od 5 – do 7dni –5 pkt;

- powyżej 7 – 0 pkt.

Za podstawową jednostkę rozliczeniową przyjmuje się 1 dzień roboczy (słowne : jeden dzień roboczy).

Wybór oferty najkorzystniejszej :

Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów i ich wag otrzyma najwyższą punktację.

W ramach wszystkich wskazanych i opisanych kryteriów, Wykonawca otrzyma łączną (końcową) ilość punktów wyliczoną w następujący sposób:

 

KIP = IPCn + IPGw +IPSe

 

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

KIP – końcowa ilość punktów przyjęta do oceny oferty Wykonawcy,

IPCn – ilość punktów uzyskanych w kryterium: cena ofertowa netto.

IPGw – ilość punktów uzyskanych w kryterium: czas udzielonej gwarancji,

IPSe – ilość punktów uzyskanych w kryterium: czas przystąpienia do naprawy serwisowej licząc od dnia zgłoszenia.

 

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez siebie określonym ofert dodatkowych.

Uwaga: przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.

 

W związku z realizacją projektu nr WND-RPSL.03.03.00-24-0846-16-002 o tytule: „Optymalizacja procesów biznesowych w obszarach B2B i B2E poprzez unikalną specjalistyczną platformę informacyjno-komunikacyjną dla branży architektonicznej”.

Projekt realizowany w ramach konkursu zamkniętego nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16 z

Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Przedkładamy zapytanie ofertowe na dostawę, ,instalacja i uruchomienie modułów Zintegrowanej Platformy Projektowej przeznaczonych dla optymalizacji procesów B2E

dla optymalizacji procesów B2E (w ramach Zadanie 3 (etap) 3 projektu a to:

1. Moduł Bazy Kadrowej i Planowania Personelu

2. Moduł Repozytorium (obsługa plików projektowych)

3. Moduł Zakupowo-Rozliczeniowy

4. Moduł Cyfrowe Portfolio

Specyfikacja techniczna i funkcjonalna zamówienia:

1.Zakup, instalacja i uruchomienie - Moduł Bazy Kadrowej i Planowania Personelu

Planowana funkcjonalność modułu nie mniejszą niż :

1. Zarządzanie zasobami ludzkimi w ujęciu ewidencyjnym (dane personalne oraz dane o kompetencjach);

2. Wspomaganie planowania poprzez udostępnianie danych o dyspozycyjności;

3. Obsługę procesów kadrowych w aspekcie kompetencyjnym i dyspozycyjności danego pracownika lub podwykonawcy. Podstawo wymagane kategorie branżowe w module to:

a) Geodezja

b) Geologia

c) Architektura

d) Konstrukcje

e) Instalacje sanitarne: wodno-kanalizacyjne

f) Instalacje sanitarne: centralne ogrzewanie

g) Instalacje sanitarne: wentylacja, klimatyzacja

h) Instalacje elektryczne

i) Instalacja odgromowa

j) Instalacje niskoprądowe

k) System sygnalizacji pożaru

l) Gazy medyczne

m) Projekt drogowy

n) Przyłącza kanalizacji sanitarnej

o) Przyłącza kanalizacji deszczowej

p) Przyłącze wody

q) Przyłącza elektryczne

r) Przyłącze gazu

s) Przyłącze ciepłownicze

t) Technologia

u) Automatyka urządzeń (np. kotłowni, pomp itp.)

v) Charakterystyka energetyczna, analiza wykorzystania alternatywnych źródeł energii

w) Projekt zieleni

x) Wizualizacja

y) Model

z) Kosztorysant

aa) Rzeczoznawca przeciwpożarowy

bb) Rzeczoznawca Sanepid

Będzie to moduł gwarantujący zabezpieczenie dostępności osób (pracowników lub podwykonawców) w ramach i na rzecz platformy do obsługi procesów dystrybucji dokumentacji i

zarządzania projektami poprzez Internet w ramach ZSI B2B. Platforma będzie służyła do bieżącej wymiany danych biznesowych w firmie Wnioskodawcy oraz z jej Partnerami.

Platforma poprzez swoją funkcjonalność przeznaczona jest o obsługi zoptymalizowanych procesów w ramach obszarów B2B i B2E. Pełni w ramach planowanego systemu ważną rolę i funkcję jako integralna część składowa.

Wymienione funkcje stanowią komplet.

Wymagana licencja serwerowa obejmująca całe przedsiębiorstwo Zamawiającego – 1 szt.

Kod CPV 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne.

2. Zakup, instalacja i uruchomienie - Moduł Repozytorium (obsługa plików projektowych)

Planowana funkcjonalność modułu nie mniejszą niż :

1.Archiwizuje w wersji cyfrowej pełne teksty materiałów dokumentujących prowadzone prace wraz z ich wersjami,

2.Funkcja wymianę plików pomiędzy osobami współpracującymi nad danym tematem projektowym,

3. Przechowywanie i dystrybucja skanów dokumentacji formalno-prawnej (oferty i umowy pomiędzy podmiotami),

4. Obsługa ewidencyjna plików graficznych w formatach systemów projektowych typu CAD.

Będzie to moduł gwarantujący zabezpieczenie danych z ramach i na rzecz platformy do obsługi procesów dystrybucji dokumentacji i zarządzania projektami poprzez Internet w

ramach ZSI B2B. Platforma będzie służyła do bieżącej wymiany danych biznesowych w firmie Wnioskodawcy oraz z jej Partnerami.

Wymienione funkcje stanowią komplet.

Wymagana licencja serwerowa obejmująca całe przedsiębiorstwo Zamawiającego – 1 szt.

Kod CPV 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne.

3.Zakup, instalacja i uruchomienie - Moduł Zakupowo-Rozliczeniowy

Planowana funkcjonalność modułu nie mniejszą niż :

Finanse

zbiera i w ustalony przez użytkownika sposób segreguje dane finansowe związane z prowadzonymi projektami.

Zapewnia możliwość wewnętrznej analizy sytuacji finansowej firmy.

Zakupy

tworzy listę zakupów potrzebnych materiałów.

Moduł poprzez swoją funkcjonalność przeznaczona jest o obsługi zoptymalizowanych procesów w ramach obszarów B2B i B2E. Pełni w ramach planowanego systemu ważną rolę i

funkcję jako integralna część składowa

Wymienione funkcje stanowią komplet.

Wymagana licencja serwerowa obejmująca całe przedsiębiorstwo Zamawiającego – 1 szt.

Kod CPV 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne.

4.Zakup, instalacja i uruchomienie - Moduł Cyfrowe Portfolio

Planowana funkcjonalność modułu nie mniejszą niż :

1. Elektroniczna teczka (w postaci tematycznego rejestru) z przykładowymi pracami architektonicznymi;

2. Funkcja łatwiej prezentacja dokonań danej osoby lub firmy całej firmy,;

3. Możliwość gromadzenia i udostępniania próbek, przykładów ,wizerunków wykonanych, kompletnych prac, mogących być podstawą do oceny jej umiejętności, zdolności do

pracy na danym stanowisku lub wykonania danego zadania.

Służ automatyzacji i optymalizacji procesów w ramach kontaktów odbiorcami usług.

Moduł poprzez swoją funkcjonalność przeznaczona jest o obsługi zoptymalizowanych procesów w ramach obszarów B2B i B2E. Pełni w ramach planowanego systemu ważną rolę i

funkcję jako integralna część składowa.

Wymienione funkcje stanowią komplet.

Wymagana licencja serwerowa obejmująca całe przedsiębiorstwo Zamawiającego – 1 szt.

Kod CPV 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne.

 

Powyższe wartości niematerialne i prawne są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu oraz utrzymania rezultatów w okresie trwałości. Urządzenie wykorzystane zostanie we wszystkich etapach realizacji projektu.

Sprzęt zostanie wykorzystany do obsługi systemu oraz zoptymalizowanych procesów i będzie wykorzystywany przez zespół Wnioskodawcy zarówno w okresie realizacji projektu jak i w okresie trwałości.

 

Objaśnienie:

Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy konkretnych elementów lub funkcji lub określenia (parametry techniczne) sugerujące elementy lub funkcje konkretnych firm, producentów Wykonawca winien uznać, iż podano produkty przykładowe, a Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania elementów lub funkcji równoważnych o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż przyjęto w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

 

Zakres wykluczenia:

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1.         uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2.         posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

3.         pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli”.

 

Wymagania formalne:

1.         Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym - Załącznik nr 1.

2.         Do oferty prosimy dołączyć potwierdzenie odbioru niniejszego zapytania ofertowego zawierające oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych – Załącznik nr 2.

3.         Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

4.         Termin realizacji zamówienia/umowy 31.03.2018.

5.         Zamawiający przewiduje zmianę umowy w zakresie terminu dostawy.

6.         Oferty należy składać elektronicznie (poczta e-mail: archex@archex.com.pl), za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie zamawiającego w dniach od 24.10.2017 r. do 05.11.2017 r.

7.         Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym.

8.         Termin związania z ofertą wynosi 90 dni, licząc od daty upływu składania ofert.

9.         Zainteresowane podmioty mogą uzyskać wszelkie niezbędne informacje na temat procedury wyboru oraz wymagań technicznych pod nr  telefonu  (33) 815 05 01 oraz w siedzibie zamawiającego od 24.10.2017 do 05.11.2017 r. w godzinach od 08:00 do 16:00.

Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy konkretnych elementów lub funkcji lub określenia (parametry techniczne) sugerujące elementy lub funkcje konkretnych firm, producentów Wykonawca winien uznać, iż podano produkty przykładowe, a Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania elementów lub funkcji równoważnych o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż przyjęto w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

 

W trakcie oceny ofert będą stosowane następujące kryteria oceny:

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej dla każdego z zadań, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Kryterium nr 1 - Cena ofertowa netto IPCn – 60 pkt.

Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w następujący sposób:

Cena ofertowa netto IPCn - maksymalnie 60 pkt – liczona wg następującego wzoru:

 

CN

IPCn = ----- x 60 pkt.

CB

 

gdzie poszczególne litery oznaczają:

IPCn – liczba punktów w kryterium cena ofertowa netto,

CN – najniższa cena ofertowa netto spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,

CB – cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej).

 

Kryterium nr 2 - Czas udzielonej gwarancji świadczonej u klienta  (liczony w miesiącach) IPGw – łącznie do 25 pkt.

Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w następujący sposób:

 

ILGB

IPGw = ----- x 25 pkt.

ILGN

 

gdzie poszczególne litery oznaczają:

IPGw – liczba punktów w kryterium „Gwarancja”,

ILGN – najdłuższa Gwarancja określona w miesiącach spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych,

ILGB – ilość miesięcy Gwarancji oferty badanej (przeliczanej).

 

Kryterium nr 3 - Czas rozpoczęcia naprawy serwisowej (liczony w dniach roboczych od dnia zgłoszenia) IPSe – 15 pkt.

Zamawiający przyzna punkty w kryterium „Czas rozpoczęcia naprawy serwisowej” IPSe licząc od dnia zgłoszenia w następujący sposób:

- od 0 dnia – do 2 dni – 15 pkt;

- od 3 dni– do 4 dni – 10 pkt;

- od 5 – do 7dni –5 pkt;

- powyżej 7 – 0 pkt.

Za podstawową jednostkę rozliczeniową przyjmuje się 1 dzień roboczy (słowne : jeden dzień roboczy).

Wybór oferty najkorzystniejszej :

Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów i ich wag otrzyma najwyższą punktację.

W ramach wszystkich wskazanych i opisanych kryteriów, Wykonawca otrzyma łączną (końcową) ilość punktów wyliczoną w następujący sposób:

 

KIP = IPCn + IPGw +IPSe

 

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

KIP – końcowa ilość punktów przyjęta do oceny oferty Wykonawcy,

IPCn – ilość punktów uzyskanych w kryterium: cena ofertowa netto.

IPGw – ilość punktów uzyskanych w kryterium: czas udzielonej gwarancji,

IPSe – ilość punktów uzyskanych w kryterium: czas przystąpienia do naprawy serwisowej licząc od dnia zgłoszenia.

 

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez siebie określonym ofert dodatkowych.

Uwaga: przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.

 

 

W związku z realizacją projektu nr WND-RPSL.03.03.00-24-0846-16-002 o tytule: „Optymalizacja procesów biznesowych w obszarach B2B i B2E poprzez unikalną specjalistyczną platformę informacyjno-komunikacyjną dla branży architektonicznej”.

Projekt realizowany w ramach konkursu zamkniętego nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16 z

Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Przedkładamy zapytanie ofertowe na :

Usługa doradcza - analiza i ekspertyza informatyczna na rzecz optymalizacji procesów

(1 komplet)

Kod CPV: 72220000-3 Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne.

W ramach realizacji projektu planuje się wykonanie usługi doradczej - analiza i ekspertyza informatyczna na rzecz Wnioskodawcy i firm partnerskich. Usługa ta będzie obejmowała

następujące obszary działania :

I. Reinżynieria oraz reorganizacja i optymalizacja procesów biznesowych obecnie realizowanych w firmie Wnioskodawcy tak, aby określić dokładnie optymalny i nowy przebieg tychże procesów w wyniku wdrożenia nowych zintegrowany modułów B2B i B2E. Wynikiem będzie dokładne opisanie przebiegu i realizacji procesów po wdrożeniu systemu B2B i B2E. Reinżynieria procesów będzie dotyczyła bezpośrednio optymalizacji i dostosowania procesów biznesowych do logiki funkcjonalnej przyszłego systemu B2B i B2E i jest niezbędna dla prawidłowego wdrożenia zakupionych w ramach i na rzecz projektu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

II. Wynikiem tej usługi będzie dokładne określenie technologii informatycznej czyli dokumentacja źródłowa i konstrukcyjna nowego systemu w jakiej winien być wykonany przyszły system optymalizujący procesy B2B i B2E. Technologia ta winna spełniać potrzeby obecne Wnioskodawcy oraz zapewniać stabilną eksploatację i możliwości rozwoju nowego

zintegrowanego systemu informatycznego B2B i B2E w przyszłości co, najmniej w okresie trwałości projektu. Jednak Wnioskodawca zakłada, że system ten winien być eksploatowany przez całą dekadę.

 

Planowa w tym zadaniu usług doradcza - analiza i ekspertyza informatyczna będzie obejmować co najmniej :

1.         Przeprowadzenie szczegółowej analizy procesów biznesowych w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy wraz z ich opisaniem w dokumentacji w celu przygotowania odpowiedniej konfiguracji nabywanego i wdrażanego B2B i B2E dla potrzeb Wnioskodawcy (tzw. modyfikacje, implementacje, personalizacje). W wyniku tego działania powstanie matryca wymagań funkcjonalnych jako element definiujący potrzeby obecne oraz przyszłe na przestrzeni co najmniej okresu trwałości projektu.

2.         Szczegółowy opis realizacji przez System funkcji określonych w matrycy wymagań funkcjonalnych oraz procesów biznesowych do optymalizacji.

3.         Szczegółowy zakres, opis merytoryczny oraz opisanie dokładnego sposobu realizacji adaptacji i modyfikacji planowanych modułów B2B i B2E koniecznych do spełnienia wymagań funkcjonalnych Wnioskodawcy wynikających z jego specyfiki.

4.         Opracowanie szczegółowego harmonogramu realizacji wdrożenia oraz wszystkich działań w poszczególnych zadaniach z uwzględnieniem wymagań określonych w

harmonogramie projektu oraz określenie sposobu testów i odbioru zadań tak aby spełniały wymagania Wnioskodawcy.

5.         Przekazanie wszelkich informacji dotyczących wymagań sprzętowych związanych z eksploatacją planowanych modułów (konfiguracja serwerów, wymagania wobec sieci

informatycznej, wymagania wobec łączy zdalnych, wymagania wobec stacji roboczych).

6.         Opracowanie dostarczenie i wdrożenie metodologii, w oparciu o którą będzie realizowane zamówienie na system B2B i B2E oraz prowadzona będzie dokumentacja realizacji zamówienia.

Wykonawca przekaże Wnioskodawcy dokumentację analizy w formie pisemnej i elektronicznej.

 

Objaśnienie:

Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy konkretnych elementów lub funkcji lub określenia (parametry techniczne) sugerujące elementy lub funkcje konkretnych firm, producentów Wykonawca winien uznać, iż podano produkty przykładowe, a Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania elementów lub funkcji równoważnych o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż przyjęto w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

Zakres wykluczenia:

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1.         uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2.         posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

3.         pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli”.

 

Wymagania formalne:

1.         Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym - Załącznik nr 1.

2.         Do oferty prosimy dołączyć potwierdzenie odbioru niniejszego zapytania ofertowego zawierające oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych – Załącznik nr 2.

3.         Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

4.         Termin realizacji zamówienia/umowy 15.12.2017.

5.         Zamawiający przewiduje zmianę umowy w zakresie terminu dostawy.

6.         Oferty należy składać elektronicznie (poczta e-mail: archex@archex.com.pl), za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie zamawiającego w dniach od 24.10.2017 r. do 02.11.2017 r.

7.         Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym.

8.         Termin związania z ofertą wynosi 30 dni, licząc od daty upływu składania ofert.

9.         Zainteresowane podmioty mogą uzyskać wszelkie niezbędne informacje na temat procedury wyboru oraz wymagań technicznych pod nr  telefonu  (33) 815 05 01 oraz w siedzibie zamawiającego od 24.10.2017 do 02.11.2017 r. w godzinach od 08:00 do 16:00.

 

Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy konkretnych elementów lub funkcji lub określenia (parametry techniczne) sugerujące elementy lub funkcje konkretnych firm, producentów Wykonawca winien uznać, iż podano produkty przykładowe, a Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania elementów lub funkcji równoważnych o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż przyjęto w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

W trakcie oceny ofert będą stosowane następujące kryteria oceny:

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej dla każdego z zadań, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

 

Kryterium nr 1 - Cena ofertowa netto IPCn – 60 pkt.

Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w następujący sposób:

Cena ofertowa netto IPCn - maksymalnie 60 pkt – liczona wg następującego wzoru:

 

CN

IPCn = ----- x 60 pkt.

CB

gdzie poszczególne litery oznaczają:

IPCn – liczba punktów w kryterium cena ofertowa netto,

CN – najniższa cena ofertowa netto spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,

CB – cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej).

 

Kryterium nr 2 - Gwarancja - czas usunięcia wad dokumentacji usługi doradczej IPGw – 20 pkt. :

- od 24 – do 48 godzin  –    20 pkt.

- od 49 – do 96 godzin  –    15 pkt.

- od 97 – do 120 godzin  –  10 pkt.

- powyżej 120 godzin  –       0 pkt.

 

Kryterium nr 3 - Termin wykonania usługi (krótszy od wymaganego i dopuszczalnego 15.12.2017) IPTe – 20 pkt. :

- do 20.11.2017 – 20 pkt.

- do 30.11.2017 – 15 pkt.

- do 10.12.2017 –   5 pkt.

- powyżej 10.12.2017 a do 15.12.2017 –   0 pkt.

 

Wybór oferty najkorzystniejszej :

Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów i ich wag otrzyma najwyższą punktację.

W ramach wszystkich wskazanych i opisanych kryteriów, Wykonawca otrzyma łączną (końcową) ilość punktów wyliczoną w następujący sposób:

 

KIP = IPCn + IPGw +IPTe

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

KIP – końcowa ilość punktów przyjęta do oceny oferty Wykonawcy,

IPCn – ilość punktów uzyskanych w kryterium: cena ofertowa netto.

IPGw – ilość punktów uzyskanych w kryterium: gwarancji,

IPTe – ilość punktów uzyskanych w kryterium: Termin wykonania usługi.

 

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez siebie określonym ofert dodatkowych.

Uwaga:

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez siebie określonym ofert dodatkowych.

Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.