Scroll to top
© 2020, Archex s.c.

Publikacje

Pracownia Projektowa Archex s.c. powstała w 1987r. Zrealizowaliśmy ponad 300 inwestycji zlokalizowanych głównie na Śląsku i w Małopolsce. Nasz zespół tworzą doświadczeni architekci i technicy, co pozwala nam na podejmowanie różnorodnych zadań projektowych. Stała współpraca z projektantami branżowymi gwarantuje wysoką jakość naszej dokumentacji.

Wykonujemy:

 • projekty domów jedno- i wielorodzinnych
 • projekty obiektów użyteczności publicznej
 • projekty urbanistyczne i zagospodarowania terenu
 • projekty konserwatorskie

 

Zakres prac wstępnych i przygotowawczych:

 • wykonanie i aktualizacja map sytuacyjno–wysokościowych
 • opinie geotechniczne badania geologiczne wraz z projektami prac geologicznych
 • uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • uzyskanie warunków przyłączenia do sieci zewnętrznych
 • wstępne uzgodnienia lokalizacji
 • operaty i raporty oddziaływania na środowisko
 • operaty wodno-prawne

 

Zakres prac projektowych:

 • projekty zagospodarowania terenu, koncepcje architektoniczne, urbanistyczne i branżowe
 • projekty budowlane architektury
 • projekty budowlane konstrukcji (w tym specjalistycznych)
 • projekty budowlane instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, gazowych, wentylacji i klimatyzacji
 • projekty budowlane instalacji elektrycznych i teletechnicznych
 • projekty instalacji alarmowych, przeciwpożarowych i innych specjalistycznych, w tym komputerowych
 • projekty technologiczne
 • projekty branżowe specjalistyczne, w tym gazów medycznych i technicznych
 • projekty aranżacji i wystroju wnętrz
 • projekty drogowe
 • projekty małej architektury i zieleni
 • projekty przyłączy do sieci zewnętrznych
 • projekty sieci zewnętrznych wraz z obiektami kubaturowymi (przepompownie, stacje redukcyjne itp.)
 • kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót
 • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
 • charakterystyki energetyczne obiektów

 

Formalności administracyjno-prawne:

 • uzgodnienia lokalizacyjne z dysponentami sieci
 • opiniowanie dokumentacji pod względem higieniczno – sanitarnym, ochrony przeciwpożarowej, bhp
 • decyzje i postanowienia administracyjne włącznie z pozwoleniem na budowę

 

Nadzory i odbiór robót:

 • pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektów w pełnym zakresie
 • pełnienie nadzoru inwestorskiego, powoływanie inspektorów nadzoru
 • przeprowadzanie odbiorów końcowych i uzyskiwanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie